Onze marsregels

Niet hetzelfde als het snoep

 1. Iedere deelnemer aan een van de routes van de Bergse Kennedymars wordt geacht kennis te hebben genomen van deze marsregels en zonder enig voorbehoud te aanvaarden en zich daaraan te houden. Deelname geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico.
 2. Overtreding van deze marsregels kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname.
 3. Vóór de start van de Bergse Kennedymars moet het inschrijfgeld voldaan zijn. Wanneer iemand na inschrijving om wat voor reden dan ook niet kan, of wil deelnemen, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 4. Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 5. Het wandelen van 65 kilometer binnen 20 uur is lichamelijk en geestelijk een intensieve inspanning. Iedere deelnemer dient er voor de start zeker van te zijn dat hij/zij deze inspanning aankan. Bij twijfel dient de deelnemer vooraf zijn/haar eigen arts te consulteren.
 6. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de wandelmars geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), zulks ter beoordeling door de organisatie en/of gemeente(n) en/of raadgevende instanties. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van gemaakte kosten en (im)materiële schade.
 7. De route wordt voor aanvang van tocht verschaft door de organisatie. De deelnemers dienen zich te houden aan deze route.
 8. Aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars, politie en overige functionarissen dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 9. Tijdens de wandelmars dienen de deelnemers in de nachtelijke uren de (nacht)rust van mens en natuur te respecteren.
 10. De deelnemers aan de Bergse Kennedymars wordt sterk aangeraden reflecterende dan wel goed zichtbare signalen en/of kleding te dragen.
 11. Op de route zijn posten ingericht waar de deelnemers tijdens openingstijden gratis versnaperingen worden aangeboden. Afhankelijk van het productaanbod, kan de versnapering een of meerdere van de volgende allergene stoffen - of sporen bevatten: granen (gluten), eieren, pinda's, soja, melk (lactose), noten, sesam, zaden, selderij, mosterd, sesamzaad en lupine.
 12. Deelnemers die zijn uitgevallen, of die bij een ander zorgkader (ziekenhuis, arts, e.d.) terecht zijn gekomen, vallen niet meer onder de verantwoording van de organisatie.
 13. De gegevens van de deelnemers zijn opgenomen in het administratiesysteem van de Bergse Kennedymars. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden, maar kunnen wel gepubliceerd worden op de website van de Bergse Kennedymars.
 14. Tijdens het evenement kunnen er foto's en/of video's worden gemaakt van zowel deelnemers als bezoekers van de Bergse Kennedymars. Dit beeldmateriaal kan zonder expliciete toestemming van vastgelegde personen worden gepubliceerd in media of online.